Úřady práce nabízí možnosti úhrady až 85 % ceny kurzu v rámci tzv. Projektu POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II).

Úřad práce také hradí mzdové náklady za dobu účasti na školení až do výše 100 % nákladů, včetně odvodů na sociální a zdravotní, v maximální výší 176 Kč / hod..

 

Kdo může o dotaci žádat

Tato příležitost je určena:

 • všem freelancerům (OSVČ, držitelé živnostenského oprávnění), kteří mají své sídlo v celé ČR mimo PrahuPracovat můžete i v Praze!
 • zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům, kteří mají své sídlo v celé ČR mimo Prahu

 

Často kladené otázky

 • Dotaz: Musím být vedený jako nezaměstnaný na Úřadu práce? 
  Odpověď: K podání žádosti o dotaci není potřeba být vedený v evidenci uchazečů a nebo zájemců o zaměstnaní na Úřadu práce.
 • Dotaz: Mohou žádat o dotaci studenti?
  Odpověď: Ano, žádat mohou i studenti pokud disponují živnostenským listem a sídlem svého podnikání mimo Prahu.
 • Dotaz: Nevadí, když jako freelancer (OSVČ) pracuji pro klienty v Praze?
  Odpověď: Nevadí to ničemu. Žádost o dotaci můžete bez problému podat.

 

Jak postupovat

 

REGISTRUJTE SE DO KURZU ANOMALIA

Dle vašeho výběru se zaregistrujte do kurzu/kurzů ANOMALIA a do poznámky v registračním formuláři uveďte, že plánujete žádat o dotaci na Úřadu práce.

 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA ÚŘAD PRÁCE

 • O vašem záměru požádat o dotaci seznamte na příslušném Úřadu práce kontaktní osobu, která má projekt POVEZ II na starosti. Adresář osob zde https://povez.uradprace.cz/?page=contacts
 • Registrujte se ve webové aplikaci https://povez.uradprace.cz/
 • Vyplňte elektronickou žádost včetně příloh:
  • Je možné vygenerovat si rozpracovanou žádost do PDF a poslat ke kontrole příslušnému Úřadu práce, u kterého žádáte. Když bude oficiálně podaná žádost bez chyb, celý proces bude rychlejší (odpadne dodatečné doplňování…).
  • Vyplňují se obecné údaje o žadateli, o zaměstnancích, kteří mají absolvovat kurz, údaje o kurzu, rozpočet. V přílohách jsou ke stažení formuláře pro čestná prohlášení.
  • Jsou vyžadovány doklady o bezdlužnosti od zdravotní pojišťovny, České správy sociálního zabezpečení, Finančního a celního úřadu. Pokud v žádost zaškrtnete „Prohlášení o zbavení mlčenlivosti“, úřad si tyto doklady vyžádá za vás.
 • Podejte žádost přes webovou aplikaci https://povez.uradprace.cz/
 • Do 7 kalendářních dnů doručte žádost včetně příloh fyzicky na pobočku úřadu práce nebo přes datovou schránku.
 • Proběhne formální kontrola žádosti od Úřadu práce, cca v průběhu 30 dnů od podání.

SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI

 • Obdržíte VYROZUMĚNÍ O SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK.
 • Úřad práce požaduje doručit fyzicky nebo přes datovou schránku tyto dokumenty:
  • Aktuální poptávku a nabídku vybraného dodavatele vzdělávací aktivity
  • Podepsanou smlouvu s vybraným dodavatelem vzdělávací aktivity (vzor úřad práce zasílá)
  • Vyplněný harmonogram a plán výuky (vzory zasílá úřad práce)
  • Doklad od dodavatele vzdělávací aktivity (obchodní rejstřík, živnostenský list)
  • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání lektora vzdělávací aktivity (diplom, vysvědčení)
  • Doklady prokazující odbornost lektora vzdělávací aktivity (diplom, certifikát, v našem případě „stačil“ odkaz na LinkedIn a čestné prohlášení)
 • Výše uvedené doklady je třeba doložit nejméně 14 dní před zahájením vzdělávací aktivity / kurzu.
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od vydání VYROZUMĚNÍ O SCHVÁLENÍ.

 

DOHODA S ÚŘADEM PRÁCE

 • Úřad práce vás vyzve k podepsání DOHODY s nimi o dotaci na vzdělávací aktivitu.
 • Následně vám zašle k vyplnění další dokumenty (evidence docházky a výuky, označení učebny, závěrečný protokol, vyúčtování mzdových nákladů a vyúčtování vzdělávací aktivity – podává se nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období).
 • Dále budete vyzváni k registraci na: http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-iia úřad práce vám zašle přístupová práva. Zde jsou 2 dotazníky pro vyplnění (velmi krátké).

 

PROPLACENÍ NÁKLADŮ – DOTACE

 • Do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhl kurz, předložitvýše uvedená vyúčtování, závěrečný protokol, fakturu za vzdělávací aktivitu, doklad prokazující její uhrazení a osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávací aktivity (certifikát / osvědčení).
 • Do 30 kalendářních dnů bude proplacen příspěvekve výši 85% ze vzdělávací aktivity a až 100% na mzdy za dobu účasti zaměstnanců na kurzu.